gara kihon campionati europei Parigi 2016 Rita Sabatasso